دسته: جداساز هوایی

جداساز هوایی

این تجهیزات نوعی کلید حفاظتی جهت قطع و وصل شبکه میباشد .از انواع جداساز های هوایی دستی میتوان به کات اوت ها < کات اوت فیوزها , کات اوت های تیغه ای اشاره کرد. به کات اوت های تیغه ای بعضا تیغه ی جداساز هم گفته میشود. در کات اوت فیوز ها در صورت اتصال کوتاه فیوز سیمی موجود در داخل لینک کات اوت سوخته و جریان قطع میشود . از انواع آن میتوان به کات اوت با مقره سرامیکی و کات اوت با مقره پلیمری از جنس سیلیکون اشاره کرد . این کلید حفاظتی در قسمت لینک یا لوله محافظ سیم فیوز قطعه میله ای شکل فلزی به نام شرتینگ استفاده میشود که سبب کاهش جرقه و انفجار حاصل از سوختن سیم فیوز در هنگام اتصال کوتاه نسبت به نمونه بدون شرتینگ میشود. معمولا در محل نصب ترانسفورماتور های توزیع جهت قطع و وصل ترانسفورماتور استفاده میشود.براق قطع و وصل این کلید حفاظتی جداساز هوایی از ستیک های عایق با سری همخوان استفاده میشود. بدین گونه که اول لینک به وسیله چوب ستیک جدا و سپس پایه ان از محل قرارگیری خود جدا شده و برای تعویض فیوز پایین اورده میشود.پس از عبور دادن سیم فیوز جدید و متصل کردن هر دوسر ان به لینک و اطمینان از اتصال مناسب دوباره به کمک چوب استیک در محل خود قرار میگیرد.پس از قرار گیری در محل خود بصورت ضربه ای وصل میگردد.