دسته: شبکه خودنگهدار

شبکه خودنگهدار نوعی شبکه انتقال انرژی الکتریکی است. در این نوع شبکه بجای استفاده از چند رشته سیم مسی یا الومینیومی جدا از هم  از یک دسته سیم الومینیومی روکشدار به هم پیچیده استفاده میشود. از مزایای این روش میتوان به کاهش ارتفاع یا عرض شبکه اشاره کرد. همچنین در شبکه خودنگهدار به دلیل وجود تنها یک دسته از سیم از تعداد تجهیزات نگهدارنده شبکه کمتری استفاده میشود. در بسیار مناطق به دلایل اجتماعی از شبکه برق بصورت غیر مجاز انشعاب گرفته میشود. در این روش احتمال انشعاب گیری کاهش میابد. این روش انتقال انرژی الکتریکی اولین بار در سال 1995 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفته است.