مهمترین دلیل استفاده از هادیهای روکشدار هوایی، کاهش قطعیهای کوتاه مدت و بلند مدت خطوط توزیع نیروی برق (افزایش قابلیت اطمینان شبکه) و در نتیجه کاهش انرژی توزیع نشده می‌باشد، هر چند استفاده از هادیهای روکشدار، نتایج جنبی دیگری به شرح ذیل دارد که حائز اهمیت فراوان میباشد:

۱ – کاهش ابعاد کراس آرم‌ها و در نتیجه کاهش گشتاور نیروی وارده

۲ – امکان کاهش پهنای باند عبور خطوط (بدلیل کاهش ابعاد کراس آرم)

۳ – امکان کاهش مساحت زمینهای اشغالی و کاهش حقوق ارتفاقی پرداختی جهت تملک باند عبور

۴ – ارتقاء سطح ایمنی تجهیزات، عوامل بهرهبردار و مشترکین

۵ – کاهش برخی مسایل زیست محیطی با کاهش شاخهزنی و درختزنی (افزایش دوره زمانی شاخه زنی و درختزنی) همچنین جلوگیری از برخورد مستقیم پرندگان به خطوط برقدار و مرگ و میر ناشی از این مورد

۶ – صرفه جویی در هزینههای مربوط به شاخهزنی، درختزنی و هزینههای مستقیم و غیر مستقیم (توقف تولید کارخانجات، آسیب به مواد و محصولات در دست تولید، نارضایتی مشترکین و…) مربوط به قطعیهای با برنامه جهت شاخهزنی و درختزنی

۷ – کاهش تلفات بدلیل کاهش امپدانس خطوط (در اثر نزدیک شدن فاز‌ها به یکدیگر، اندوکتانس خط کاهش یافته و کاپاسیتانس افزایش مییابد و کاهش جریانهای نشتی، افت ولتاژ و تلفات را به دنبال دارد)

۸ – افزایش قدرت طبیعی (SIL) خطوط

۹ – افزایش قابلیت جریان‌دهی خطوط

۱۰ – بهبود کیفیت توان تحویلی به مشترکین

۱۱ – کاهش تعداد انشعابات غیر مجاز (بطور عمده در بخش فشار ضعیف، با توجه به گستردگی شبکه و تعداد زیاد مشترکین)

۱۲ – امکان افزایش دورههای زمانی تعمیرات خطوط و کاهش هزینههای مربوط به تعمیرات (بدلیل اینکه هادی‌ها و سایر قسمتهای برقدار شبکه بطور مستقیم در معرض هوای آزاد و خطرات محیطی نبوده و در نتیجه امکان افزایش دورههای تعمیرات و صرفهجویی در هزینه‌ها وجود دارد).

هادیهای روکشدار در کنار مزایای ذکر شده دارای معایبی نیز میباشند:

۱ – سرمایه گذاری اولیه بالاتر در مقایسه با خطوط هوایی کلاسیک، بدلیل استفاده از هادیهای روکشدار (بدون احتساب کاهش حقوق ارتفاقی)

۲ – کاهش طول اسپن، افزایش تعداد پایه‌ها و فونداسیون‌ها در فواصل یکسان و در نتیجه افزایش هزینههای اولیه

۳ – افزایش وزن واحد طول و سطح بادخور هادی و در نتیجه افزایش نیروهای افقی و عمودی و نیاز به تمهیداتی جهت مقابله با تأثیر عوامل فوقالذکر (افزایش ارتفاع پایه‌ها یا افزایش قدرت پایه‌ها یا کاهش فواصل بین پایه‌ها و …) که منجر به افزایش هزینههای اولیه احداث خطوط میگردد.

۴ – افزایش سطح اتصال کوتاه

۵ – نیاز به تجهیزات خاص جهت حفاظت هادی‌ها در مقابل اضافه ولتاژ‌ها

۶ – خطر برقگرفتگی در مواردیکه سیم پاره شده، اما بدلیل وجود روکش، سر هادی از محل پارگی به زمین اتصال پیدا نکند. (در این شرایط، رله‌ها اتصالکوتاه را تشخیص نداده و بدلیل عدم قطع توسط کلید، خطر برقگرفتگی، رهگذران را تهدید مینماید.

تذکر مهم: تاکنون نتیجه مطالعاتی مبنی بر حذف یا کاهش حریم خطوط با استفاده از هادیهای روکشدار در ایران صورت نگرفته و در حال حاضر نباید از هادیهای روکشدار جهت کاهش حریم استفاده نمود، اما بدلیل امکان کاهش طول کراس آرم (یک سوم طول کراس آرمهای موجود)، امکان کاهش کریدور آزاد (پهنای باند عبور) خطوط فراهم شده و علاوه بر تسریع در اجرای پروژهها، میزان حقوق ارتفاقی پرداختی جهت تملک کریدور خطوط کاهش مییابد.

منبع: www.barghnews.com[

دیدگاهتان را بنویسید